Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư Xây dựng 195

Vị trí, chức năng.

1. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án nhóm B, C đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao (sau đây gọi chung là Trưởng ban).
2. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng, được sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác theo quyết định của Trưởng ban và quy định của pháp luật


► Nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chủ đầu tư đối với các dự án (nhóm B, C) được giao theo quy định của pháp luật,
2. Quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động; quản lý hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản của Ban Đâu tư và Xây dựng 195 và các dự án được giao theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng ban giao.


► Cơ cấu tổ chức
1. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các ban quản lý dự án, các viên chức và lao động hợp đồng.
Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc, Ke toán trưởng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195.
2. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Đầu tư vả Xây dựng 195 do Trưởng ban quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Ban Đâu tư và Xây dựng 195. Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Ban Quản lý dự án trực thuộc do Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 bổ nhiệm theo phân câp của Trưởng ban.
Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 trình Trưởng ban thành lập các đon vị trực thuộc cụ thể. Các Ban quản lý dự án trực thuộc do Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.
3. Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có trách nhiệm bố trí viên chức, lao động hợp đồng theo chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; Xây dựng và trình Trường ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đầu tư và Xây dựng 195.

 

(Trích theo Quyết định số 146/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

 

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.