Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính 

  • Vị trí, chức năng

Ban Kế hoạch Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trường Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du Lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) quản lý và tổ chức thực hiện về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển, tài chính, kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

  •  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và dài hạn, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù đối với Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo Trưởng ban xem xét, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổng hợp, cân đối, xây dựng phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban xem xét, quyết định.

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai ngân sách; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp dưới; đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả, chống tham ô, tham nhũng, lăng phí theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Thẩm tra, trình Trưởng ban phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hàng năm để Trưởng ban báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

6. Kiểm tra, giám sát các nguồn tài chính tại các đon vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (bao gồm các nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu hoạt động của đơn vị, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách..)

7. Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A và của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng khung giá cho thuê đất, đất có mặt nước, phương án đẩu thầu quyền sử dụng đất để Trưởng ban phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Phối hợp với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư, Văn phòng xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Ban Quản lý Làng Vàn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

10. Giúp Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tôcc Việt Nam; thực hiện công tác giám định đầu tư theo quy định.

11. Nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban về kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển những dự án mới, đảm bảo hoạt động khai thác kinh doanh đạt hiệu quả theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện công tác thống kê, quản lý, lưu trữ số liệu trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng và phát triển Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

13. Tham gia, phối hợp với đơn vị liên quan trong việc thẩm định, trình Trưởng ban cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

14. Quản lý công chức; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Kế hoạch- Tài chính theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

  •  Cơ cấu tổ chức

1. Ban Kế hoạch Tài chính có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.


(Trích theo Quyết định số: 144/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.