Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

  • Vị trí, chức năng

1. Văn phòng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) tổng hợp, điều phổi, xừ ỉý các thông tin trong chỉ đạo, điều hành đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, y tế, bảo vệ; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
2. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp II, có tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng, được sử dụng ngân sách thuộc các lĩnh vực hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quyết định của Trưởng ban và quy định của pháp luật.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Ban Quản lý Làng Vãn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trình Trưởng ban quyết định; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các chương trình, kế hoạch được giao. Thực hiện các ché độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định.
2. Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ điều hoà, phối hợp các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
3. Tổ chức việc công bố, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo, quyết định của Trưởng ban tới các cá nhân và đơn vị liên quan; theo dõi kiểm tra việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo và quyết định của Trưởng ban ở các đơn vị trực thuộc để báo cáo và kiến nghị các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực thi.
4. Tổ chức soạn thảo, trình Trưởng ban ban hành các quy định về thủ tục, trình tự thuộc lĩnh vực công tác của Văn phòng và tổ chức thực hiện.
5. Tiếp nhận, thẩm tra tính hợp pháp, quy trình thủ tục, sự phù hợp về nội dung và quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Trưởng ban.
6. Là đầu mối quản lý thống nhất việc xuất bản, phát hành, in ấn các tài liệu, văn bản giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
7. Tổ chức quản lý, điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật, y tế trong cơ quan theo các quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
8. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan; tố chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
9. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chổng cháy nổ trong phạm vi Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
10. Xây dựng, quản lý và sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật.
11. Tổ chức phục vụ các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo, các cuộc họp chuyên đề của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
12. Chuẩn bị các điều kiện cho các đoàn công tác của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban dẫn đầu đi công tác trong và ngoài nước bao gồm kinh phí, phương tiện, nơi ăn, ở, quà tặng (nếu có), vé tàu, xe, ...
13. Là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ban Qụản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
14. Phối hợp với Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.
15. Quản lý bộ máy tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, quản lý hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

  • Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc.
2. Chánh Văn phòng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng. Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng do Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Trưởng ban.
3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Hành ehính Quản trị;
b) Phòng Tài chính Kế toán;
c) Phòng Bảo vệ;
Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Chánh Văn phòng trình Trưởng ban thành lập thêm các đơn vị cụ thể trực thuộc Văn phòng.
4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt; Xây dựng và trình Trưởng ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng.

 

(Trích theo Quyết định số: 153/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.